Συνδεσμοπλαστική προσθίου χιαστού

συνδεσμοπλαστική προσθίου χιαστού

Ελάχιστα επεμβατική τεχνική (all-inside) συνδεσμοπλαστικής προσθίου χιαστού

Τί είναι η  ελάχιστα επεμβατική τεχνική allinside;

H τεχνική all-inside αποτελεί την εξέλιξη των ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών στην χειρουργική αποκατάσταση του προσθίου χιαστού συνδέσμου. Η επανάστατική  τεχνική all-inside υπερτερεί σημαντικά έναντι των παλαιότερων τεχνικών .Το βασικό  πλεονέκτημα  της τεχνικής είναι το γεγονός ότι η αποκατάσταση του προσθίου χιαστού  επιτυγχάνεται ταχύτερα, αποτελεσματικότερα και ασφαλέστερα.

Ποιά τα πλεονεκτήματα της πρωτοποριακής τεχνικής allinside;

Ως τεχνική υπερτερεί για πολλούς λόγους, oι σημαντικότεροι των οποίων είναι:

 • Αποτελεί τεχνική όπου διενεργούνται μόνο αρθροσκοπικές πύλες (οπές μισού εκατοστού) χωρίς επιπλέον τομές.
 • Η αποκατάσταση του προσθίου χιαστού συνδέσμου επιτυγχάνεται με την χρήση ενός τένοντα και μόνο αυτού.Σε όλες τις άλλες παλαιότερες τεχνικές για την δημιουργία του αυτομοσχεύματος θυσιάζονται δύο τένοντες είτε δημιουργούνται  σημαντικά ελλείμματα σε οστά.
 • Με την παραπάνω διαδικασία (διατηρούμε τους 2 από τους 3 τένοντες-στροφείς του γόνατος) επιτυγχάνεται μεγαλύτερη σταθερότητα στο γόνατο και συνεπώς δεν επηρεάζεται η φυσιολογική κινηματική του.
 • Το βασικό πλεονέκτημα είναι η σταθεροποίηση του μοσχεύματος μέσα σε σύρραγγες μονής εισόδου(closed-socket tunnels).Διαταράσσεται λιγότερο η αρχιτεκνονική των οστών καθώς ανοίγονται μικρότερες σύραγγες στα οστά. Πρακτικά αυτό δημιουργεί μικρότερη αιμορραγία (ενδοαρθρικά ) και συνεπάγεται λιγότερο πόνο και ταχύτερη αποκατάσταση.
 • Το αυτομόσχευμα λαμβάνεται από την οπίσθια επιφάνεια του γόνατος και επομένως δεν εμφανίζεται καθόλου πόνος κατά το γονάτισμα (όπως με τη χρήση του επιγονατιδικού τένοντα) καθώς επίσης δεν υπάρχουν μεγάλες τομές σε εμφανή σημεία του γόνατος (λήψη οπισθίων μηριαίων και επιγονατιδικού) με ασύγκριτα καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.
 • ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ (καθώς θυσιάζεται ένας από τους 3 τένοντες που χρησιμοποιούνται ως μόσχευμα)
 • ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ(διατηρούμε 2 απο τους 3 στροφείς του γόνατος)
 • ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΤΟΜΕΣ(γιατί η περιοχή λήψης του μοσχεύματος είναι λιγότερο τραυματική)
 • ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ (οι σύρραγγες είναι μικρότερες και δεν επικοινωνούν με τον εξωαρθρικό χώρο).Με τον τρόπο αυτό μειώνεται ο κίνδυνος φλεγμονής.
 • ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΗ με την ηλικία.Οι ανοικτές επιφύσεις(περιοχές ανάπτυξης) στα παιδιά δεν επηρεάζονται απο την τεχνική.
 • ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΑΝΑΡΡΩΣΗ λόγω των λιγότερων και μικρότερων τραυμάτων.

Η Τεχνική “All Inside” αποτελεί μια νέα ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ τεχνική αρθροσκοπικής αποκατάστασης του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου. Αποτελεί επανάσταση γιατί συγκριτικά με τις παλαιότερες παραδοσιακές προσεγγίσεις στην συνδεσμοπλαστική του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου, η τεχνική “All-Inside” προσφέρει:

 • Λιγότερο τραυματική τεχνική (εξωτερικά λιγότερες και μικρότερες τομές, εσωτερικά  λιγότερα και μικρότερα οστικά κανάλια )
 • Εξάλειψη του μετεγχειρητικού πόνου λόγω της μικρής παρεμβατικότητας σε οστά και ιστούς.
 • Λιγότερες επιπλοκές
 • Ταχύτερη αποκατάσταση
 • Φυσιολογική κίνηση και λειτουργία του γόνατος καθώς δεν επηρεάζονται βασικά ανατομικά στοιχεία.
 • Εξαιρετική σταθερότητα.

Με ποιόν τρόπο εφαρμόζεται η τεχνική all-inside;

Η βασική φιλοσοφία της τεχνικής all-inside είναι η αποκατάσταση του προσθίου χιαστού με αυτομόσχευμα (τένοντα που λαμβάνεται από τον ίδιο οργανισμό και προσομοιάζει στον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο).Για να αποκαταστήσουμε τον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο εκτός από μόσχευμα, χρειαζόμαστε και δύο σταθερά σημεία  όπου θα σταθεροποιήσουμε το μόσχευμα.

Με την εφαρμογή της τεχνικής all-inside  τα σημεία αυτά διαμορφώνονται ανάστροφα (από μέσα προς τα έξω) και αποτελούν  σημαντική καινοτομία .Τα οστικά αυτά κανάλια (σύραγγες) του μηρού και της κνήμης, έχουν μήκος που είναι σημαντικά μικρότερο και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την διατήρηση περισσότερου υγιούς οστικού υποστρώματος. Ο περιορισμός του μήκους των καναλιών έχει πολλαπλά οφέλη.Αφενός ο τραυματισμός είναι μικρότερος ,αφετέρου απαιτείται μικρότερο μόσχευμα για την αποκατάσταση της ανατομίας του χιαστού.Συνεπώς λαμβάνεται για αυτόλογο μόσχευμα μόνο ένας τένοντας (ο ημιτενοντώδης τένοντας). Η δότρια περιοχή βρίσκεται στην οπίσθια έσω γωνία της ιγνυακής χώρας. Αποτέλεσμα της λήψης του ενός μόνο τένοντα είναι η διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργικότητας καθώς διατηρούνται οι δύο από τις τρεις οπίσθιους μηριαίους (hamstrings) ανέπαφοι. Το γεγονός αυτό είναι σημαντικό για τον ασθενή, αφού οι οπίσθιοι μηριαίοι αποτελούν δευτερογενή σταθεροποιητή του γόνατος, μετά τους χιαστούς συνδέσμους.

Η σταθεροποίηση του μοσχεύματος στα οστικά κανάλια του μηρού και της κνήμης ,γίνεται μέσω δύο μεταλλικών μικροσκοπικών εμφυτευμάτων-κουμπιών (endobutton). Τα κουμπία αυτά προσαρμόζονται στο μήκος των καναλλιών με χρήση ρυθμιζόμενων βρόχων (adjustable loops). Με την χρήση των κουμπιών αποφεύγεται η χρήση των απορροφήσιμων βιδών  στα οστικά κανάλια, οι οποίες ενδέχεται να καταπονήσουν το μόσχευμα το οποίο και στην συνέχεια θα χαλαρώσει. Άλλος κίνδυνος απο την χρήση της παλαιότερης τεχνικής με βίδες είναι  πιθανή οστεόλυση και επακόλουθη διαπλάτυνση των καναλιών.

Η τεχνική all-inside αποσκοπεί στην ελάχιστη χειρουργική καταπόνηση των οστών και της άρθρωσης του γόνατος και έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη και γρηγορότερη αποκατάσταση των ασθενών.

Αξίζει να σημειωθεί πως ως τεχνική εφαρμόζεται χωρίς περιορισμούς και στα παιδιά.(έστω και αν δεν έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη των οστών).Η αποκατάσταση του προσθίου χιαστού παλαιότερα δεν γινόταν σε παιδιά για να μην τραυματιστεί το οστό κατά την επέμβαση και δημιουργήσει προβλήματα στην ανάπτυξή του. Με την λογική αυτή το παιδί δεν αντιμετωπίζονταν και παρέμενε το πρόβλημα αστάθειας στο γόνατο του , αναγκάζοντας τον νεαρό αθλητή να εγκαταλείψει τις αθλητικές δραστηριότητες. 

Ακολουθούν γενικές πληροφορίες αναφορικα με την παθολογία του ΠΧΣ

Οι 2 χιαστοί σύνδεσμοι λειτουργούν ως σύστημα, το οποίο αποτρέπει την προσθιοπίσθια και τη στροφική αστάθεια κατά την κίνηση της άρθρωσης. Ο τραυματισμός του ΠΧΣ γίνεται με μηχανισμό απότομης επιβράδυνσης με αλλαγή κατεύθυνσης.

Συμπτωματολογία ρήξης ΠΧΣ

 • έντονο πόνο άμεσα( τη στιγμή της ρήξης του Χιαστού)
 • άμεσα το γόνατο πρήζετα απο την παρουσία αίματος εντός της άρθρωσης συνεπεία του αιμορραγούντα προσθίου χιαστού συνδέσμου
 • αδυναμία στήριξης
 • αδυναμία κάμψης-έκτασης (επώδυνος περιορισμός)
 • χαρακτηριστικό ήχο τη στιγμή που σπάει ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος (αναφέρεται απο τον ασθενή)
 • Αίσθημα αστάθειας από τη στιγμή της κάκωσης και μετά, ιδιαίτερα σε στροφικές κινήσεις με αλλαγή της πορείας

Η συντηρητική θεραπεία, έχει θέση μόνο σε μερικές ρήξεις χωρίς αστάθεια, όπως και σε μεμονωμένες πλήρεις ρήξεις σε άτομα με χαμηλές λειτουργικές απαιτήσεις και καθιστική ζωή, ιδιαίτερα αν δεν είναι σε μικρή ηλικία.

Με ποιόν τρόπο αποκαθίσταται χειρουργικά η ρήξη του χιαστού συνδέσμου με την παλαιότερη τεχνική;

Η χειρουργική αποκατάσταση σε ρήξη προσθίου χιαστού συνδέσμου ονομάζεται συνδεσμοπλαστική και γίνεται αρθροσκοπικά.

Λέγοντας αρθροσκοπική συνδεσμοπλαστική χιαστού συνδέσμου εννοούμε την μέθοδο καθήλωσής του μοσχεύματος στα δύο οστικά κανάλια( μηριαίο και κνημιαίο κανάλι) με παλαιότερης γενιάς βιοαπορροφήσιμα υλικά στις περισσότερες των περιπτώσεων.

Ρήξη χιαστών

Για την ανακατασκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί

 • αλλομόσχευμα από τράπεζα ιστών και μοσχευμάτων,
 • συνθετικό μόσχευμα ή
 • αυτομόσχευμα (συνήθως επιγονατιδικός τένοντας ή μοσχεύματα ισχιομηριαίων).

Γίνονται 2 τομές, της αρθροσκόπησης και μια τρίτη τομή μήκους 5 εκ για τη λήψη του μοσχεύματος και την προετοιμασία του οστού να δεχθεί το μόσχευμα. Την επόμενη της επεμβάσεως ο ασθενής παίρνει εξιτήριο από την κλινική.

Συνεργασίες με ιδιωτικά Νοσοκομεία και Ομίλους

 • Ορθοπαιδικος Χειρουργος
 • Ορθοπαιδικος Αθηνα
 • Ορθοπαιδικος Χειρουργος
 • Ορθοπαιδικος Αθηνα
 • Ορθοπαιδικος Χειρουργος
 • Ορθοπαιδικος Χειρουργος Αθηνα
 • Ορθοπαιδικος Χειρουργος Αθηνα
 • Ορθοπαιδικος Χειρουργος Σπηλιωτοπουλος
 • Ορθοπαιδικος Αμπελοκηποι
 • Ορθοπαιδικος Χειρουργος

  Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική του περιεχομένου της ιστοσελίδας orthosoma.gr με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του κατόχου του βάση του Νόμου 2121/1993 και τους κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

  © 2024 - orthosoma.gr | Developed by NuLLFiX